องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :: www.wattananakhon.go.th
 
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 


 

นายประยูร เรียเต็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเกียรติศักดิ์ บุญมี

นายสมหมาย ดิษเสถียร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายพากร ปานสิงห์

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล