องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
สมาชิกสภา อบต.
 

 
นายสุนทร สาระการ
ประธานสภา
โทร 085 285 5891
 
 
นายจำลอง ยิ่งสมบัติ นางรุ้งนภา ดาประสงค์
รองประธานสภา เลขานุการสภา
โทร 087 130 3939
โทร 087 135 2150

   
 
นายสมศักดิ์  ยะถาคาร นายปัญหา  แผ่นเงิน นายสุนทร  สาระการ นายสัมฤทธิ์  สุขประสงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   โทร 082 213 8456      โทร 086 148 0974
โทร 085 285 5891   โทร 086 153 1499
   
   
นายวัฒนา  บัวแก้ว นายจำลอง  ยิ่งสมบัติ  นางรุ้งนภา  ดาประสงค์ นางทองใบ ท่าประสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร 080 082 9814    โทร 087 130 3939
โทร 087 135 2150    โทร 087 130 9971
     
 
นางสาวทองสุข  ทองขาว นายอดิศักดิ์  ทองขาว นายวิรุธ  ณรงค์เพ็ชร นายวิชัย  บำรุงจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร 087 136 1634    โทร 085 439 2822
โทร 087 133 2977   โทร 064 185 0034
   
   
นางสาวนงค์ลักษณ์  เครืออนันต์ นางสง่า ตันทิพย์   
นางสุภิดา  โสภาคมนภัค นางอานัสชาวี  ดวงใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร 087 140 1931    โทร 080 100 3943
โทร 085 277 2544   โทร 081 762 8989
 
 
   
นายทองแดง  เจริญดง นายทองใส อาศัยราษฏร์ นายเปล่งเกียรติ  ปรางเสาวภา นายวรโชติ  ปิ่นพานิช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร 087 619 5586    โทร 087 541 1768
โทร 087 138 8028    โทร 086 159 1452
 
 
 
นายสุปัน  จงผสม นายคำภา  แน่นอุดร นายอมร  เดชสุภา นางวงค์เดือน เสถียรดำรงกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร 085 246 9834    โทร 084 738 4248
โทร 082 149 1647   โทร 085 082 3751
    
นายศรีอำพร  บัวดอก นายจรูญ  ชำนาญปืน นายบุญมี  สังสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
โทร 089 930 0692                  โทร 086 081 4578
  โทร 086 156 9034