วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อื่สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2566 ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร http//www.wattananakhon.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรีียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบ mulltifungtion พร้อมติดตัั้งถึงหมึกจากโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงอาคารและงานต่าง ๆ ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง