วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน เพื่อใช้งานในสำนักงานของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก เพื่อใช้งานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ขนาด A3 เพื่อใช้งานในสำนักงาน อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในสำนักงาน อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ ในการจัดอบรมการทำพิมเสนน้ำ ของผู้สูงอายุ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างรถแบ็คโฮพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในโครงการกำจัดวัชพืชคลองสาธารณะ ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-7787 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 5 ราย (นายพินนท์ บุญประสิทธิ์,นายสุจินดา พาทอง,นายยัน พันทุน้อย,นายไพรวัลย์ คุยพัก,อภิษฎา สิงห์โตทองคำ) เพื่อปรับปรุงสภาพบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับจัดโครงการนิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง