องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 


   
  นายอภิสิทธิ์  ปิ่นศิริวัฒนา
   
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
   
  โทร  ๐๖๓ ๙๕๖ ๕๙๔๖    
         
     
  นายวรโชติ  ปิ่นพานิช นายเกรียงไกร  อินทโสภา    
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร    
  โทร  ๐๘๖ ๑๕๙ ๑๔๕๒ โทร  ๐๖๓ ๙๕๖ ๕๙๔๖    
         
 
   
  นางสำอางค์  โพธิบัติ
   
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
   
  โทร  ๐๘๖ ๑๑๐ ๖๘๓๘
   
         
  หัวหน้าส่วนราชการ

   
 

 
  นางณภัทร  โพธิ์รัตน์
   
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
 
 
โทร  ๐๘๙-๕๕๔-๗๔๕๔

 
         
 
   
  นางพชร  ศรีนาค
   
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
   
 
โทร  ๐๘๖-๑๒๑-๓๙๒๕

 
         
 

นางสาวพัชดารัตน์  เปลื้องสุวรรณ
นางพชร  ศรีนาค
นางพชร  ศรีนาค
 นางสาวชลิตา สินปรุ
หัวหน้าสำนักปลัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
 ครู
   รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง  รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง  รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา
โทร  ๐๘๑-๗๖๒-๕๔๖๒
โทร  ๐๘๖-๑๒๑-๓๙๒๕
โทร  ๐๘๖-๑๒๑-๓๙๒๕
โทร  ๐๘๖-๑๓๙-๙๐๕๗