องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

    

 
  

นายจำลอง  ยิ่งสมบัติ

 
  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

 
      โทร ๐๘๗ ๑๓๐ ๓๙๓๙  
 
 
 
  

นางรุ้งนภา  ดาประสงค์

 
  

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

 
     โทร ๐๘๗ ๑๓๕ ๒๑๕๐
 

นายสมศักดิ์  ยะถาคาร
นายณัฐดนัย  อาศัยราษฎร์
นางทองสุข   ทองขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๑ บ้านพร้าว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๒ บ้านหัวช้าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๕ บ้านเมือง
โทร ๐๘๒ ๒๑๓ ๘๔๕๖
โทร ๐๙๘ ๙๘๔ ๓๕๕๒
โทร ๐๘๗ ๑๓๖ ๑๖๓๔
     
นายวิรุธ  ณรงค์เพ็ชร
นางสง่า  ตันทิพย์
นางสาวอรทัย  บุตรจาแย้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคุ้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๗ บ้านจิก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๘ บ้านอ่างไผ่
โทร ๐๘๗ ๑๓๓ ๒๙๗๗
โทร ๐๘๗ ๑๓๓ ๒๙๗๗ โทร ๐๙๕ ๕๒๔ ๑๐๕๖
     
     
 นายทองแดง  เจริญดง นายเปล่งเกียรติ  ปรางเสาวภา
นายสุปัน  จงผสม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๙ บ้านทางหลวง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๑๐ บ้านวัฒนานคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองคลอง

 โทร ๐๙๙ ๑๙๘ ๙๗๘๐
 โทร ๐๘๗ ๑๓๘ ๘๐๒๙
โทร ๐๘๕ ๒๔๖ ๙๘๓๔
 นางวงค์เดือน เสถียรดำรงค์กุล
นายศรีอำพร  บัวดอก
นายบุญมี  สังสวัสดิ์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองแสง

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินผาสุก

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วัฒนานคร หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังเสียว

โทร ๐๘๕ ๐๘๒ ๓๗๕๑
โทร ๐๘๙ ๙๓๐ ๐๖๙๒
โทร ๐๘๖ ๑๕๖ ๙๐๓๔