องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วน

 


 
  นางณภัทร  โพธิ์รัตน์

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

 
 
โทร  ๐๘๙-๕๕๔-๗๔๕๔


 
 
 
  นางพชร  ศรีนาค

 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

 
 
โทร  ๐๘๖-๑๒๑-๓๙๒๕


 
       
นางสาวพัชดารัตน์  เปลื้องสุวรรณ นางพชร  ศรีนาค นางพชร  ศรีนาค นางสาวชลิตา สินปรุ
หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ครู
 
รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง
รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง
รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา
โทร  ๐๘๑-๗๖๒-๕๔๖๒
โทร  ๐๘๖-๑๒๑-๓๙๒๕
โทร  ๐๘๖-๑๒๑-๓๙๒๕
โทร  ๐๘๖-๑๓๙-๙๐๕๗