องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     

 
      นางสาวพัชดารัตน์  เปลื้องสุวรรณ
   
      หัวหน้าสำนักปลัด    
             
งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานนิติการ งานสวัสดิการสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานสาธารณสุข
นายทวิช  วันสาสืบ นายเกรียงศักดิ์ พิชัยกาล ....................... นางสาวนาลอน  สมัยกุล นายธนาธิป  ถาวรยิ่ง นางสาวจิตสุภา  ตั้งเทียมพงษ์ นายวิศรุต  บุตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายฯ นิติกร
นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสาธารณสุข
             
       
นายณรงค์ พับพา     นางสาวทิญากร  โตจันทร์ นายสุวิทย์  สิงห์ทองดา    
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง     ผช.นักพัฒนาชุมชน พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
             
         
นายวสันต์  กุลจันทร์
    นายณัฐพล  จิวราช      
พนง.ขับรถยนต์     ผช.เจ้าพนักงานธุรการ      
             
           
นางวิไล สำลี            
แม่บ้าน            
             
           
นางวิไล สำลี            
แม่บ้าน            
             
           
นายสมศักดิ์  จันวิเศษ
           
คนงาน
           
             
           
นายสายัณห์  จำนงค์จิตร
           
ยาม