องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
กองคลัง

   
   
    นางพชร  ศรีนาค    
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

 
    รักษาการ ผอ.กองคลัง
   
           
งานการเงินและบัญชี
งานพัฒนารายได้
งานเร่งรัดและจัดเก็บ
งานทะเบียนทรัพย์สิน
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางจิราพร วุฒิพันธุ์ นางจิราพร วุฒิพันธุ์ นางจิราพร วุฒิพันธุ์ นางสาวมิรันตี  บุญอภัย นางสาวมิรันตี  บุญอภัย .......................
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
  รักษาการ จพง.จัดเก็บรายได้ รักษาการ จพง.จัดเก็บรายได้
   
 
นางสาวรัตนาภร  สุขประสงค์ นางอุบล น้ำทรัพย์ นางอุบล น้ำทรัพย์ นางวรรณภา นพฤทธิ์ นางวรรณภา นพฤทธิ์  
ผช.จนท.การเงินและบัญชี ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ