องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
กองช่าง

 
     
  นางพชร  ศรีนาค      
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร      
  รักษาการ ผอ.กองช่าง      
         
งานแบบแผนก่อสร้าง/งานผังเมือง/งานควบคุมอาคาร/งานสำรวจและออกแบบ งานสาธารณูปโภค งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งานบริหารทั่วไป
 
นายโยธิน  คำเมือง
นายไพรศาล ผังรักษ์   นายนาทิน  เจริญสุข นางสาวกาญจนา  สาลัน
นายช่างโยธาชำนาญการ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   พนง.ขับรถบรรทุกขยะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         
     
นายณัฐวุฒิ  ปุ้ยนอก
    นายองอาจ  ชำนาญปืน  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา     คนงานประจำรถขยะ  
         
       
      นายไพรฑูรย์  ลาขุมเหล็ก  
       คนงานประจำรถขยะ  
         
       
      นายนิพิฐพนธ์  ชูศรีนาค  
      คนงานประจำรถขยะ