องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
  นางสาวชลิตา สินปรุ
 
  ครู
 
  รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
 
       
งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
นางสาวชลิตา สินปรุ นางพนิดา หล้าจางวาง นางพนิดา หล้าจางวาง .......................
ครู นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ
       
     
นางสมจิตร พลแมน      
ครู      
       

     
นางสาวศันสนีย์ พันธชาต      
ครู      
       
     
นางสาวนิชาพันธ์ เชียงจันทร์      
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      
       
     
นางสาวชฎษพร แสงวงศ์      
ดูแลเด็ก      

     
     
นางสมหมาย  สุวิรัตน์      
แม่บ้าน