องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
สภาพทั่วไป  
 
  ลักษณะที่ตั้ง
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อยู่ทางทิศตะวันออก  ของอำเภอวัฒนานคร  อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอวัฒนานครประมาณ  2  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  123,750 ไร่  หรือ  198   ตารางกิโลเมตร

 
  อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  คือ
         
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนหมากเค็ง และ ตำบลหนอง แวง 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเกวียน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผักขะ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตำบลห้วยโจด

 
 
  ภูมิประเทศ
         สภาพโดยทั่วไป  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองส่งน้ำเล็กๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดโดยกรมชลประทาน  เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค
 
  จำนวนหมู่บ้าน
            แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน  ดังนี้
  หมู่ที่ 1  บ้านพร้าว             นายพานิช           มูลเชื้อ               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 2  บ้านหัวช้าง           นายพนาไพร        โพธิ์เจริญ             เป็นผุ็ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 3  บ้านโนนจิก           นายธงชัย           ตั้งเทียมพงษ์         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 4  บ้านสระลพ           นายเกียรติศักดิ์      บุญมี                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 5  บ้านเมือง             นายกร               นิกรบัว               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 6  บ้านหนองคุ้ม        นายปรีชาชัย        ฮวดเส็ง              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 7  บ้านจิก               นางเกษร           ยะถาคาร             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่  8  บ้านอ่างไผ่         นางอานัสชาวี      ดวงใจ                เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่  9  บ้านทางหลวง      นายณัฐวุฒิ      อาศัยราษฎร์            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 10 บ้านวัฒนานคร      นางบุษปวัน        เทียนทอง            เป็นกำนัน
  หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง    นางอัมพร           บุญพิลา             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง      นางยุพิน            เครือวงษ์            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก       นายเอนก            วงษ์ระเบียบ         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว         นายสามารถ         โสมน้อย             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 
  ประชากร
  มีประชากรทั้งสิ้น 7,786คน  แยกเป็นชาย 3,884 คน หญิง 3,902 คน จำนวนครัวเรือน  3,648  ครัวเรือน 
 
  (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565)