องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
การบริการขั้นพื้นฐาน
 
  การคมนาคม  การจราจร
 

          การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอวัฒนานคร  ใช้เส้นทางคมนาคมถนนสุวรรณศรถึงอำเภอวัฒนานคร  ระยะทาง  2  กิโลเมตร  และจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครถึงศาลากลางจังหวัดสระแก้วประมาณ  27  กิโลเมตร

 
  การประปา
 

          หมู่ที่ 1 , 6, 9 , 13 , 14  ระบบน้ำประปาทั้งหมู่บ้าน   ประปาหมู่บ้านหมู่ที่  3 , 10 , 11 , 12  (บางส่วน) 
ตำบลวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

 
 
 
 
  การสาธารณสุข
  โรงพยาบาลวัฒนานคร                                    จำนวน      1     แห่ง
 
  ความมั่นคงของอำเภอ
 

สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร                              จำนวน     1      แห่ง