องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิรัับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 1
1.น.ส.สุภาวดี  แม่นปืน          (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ)      ด.ช.ปัณชญา  หมีกุละ
2.น.ส.ศรัณญ่า  แซ่ด่าน        (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ)      ด.ญ.พิมพ์ชนก ใจปัญธิ
3.นายสมศักดิ์ ไชโย             (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ)      ด.ญ.ณัฐนลิน ไชโย
4.น.ส.อารีวรรณ  พวงมาลัย  (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ)      ด.ญ.พิมพ์ลดา บุญจันกุล

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ