องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
การเปิดเผยข้อมููลสาธาณะ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
-
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
-
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
-
แผนดำเนินงานประจำปี
-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
- มาตรฐานการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
- สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  -
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
-
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งานกองคลัง)
-
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 - 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  - การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 - 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขัวญ(No Gift Policy)
- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 - 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
- การขับเคลื่อนจริยธรรม
 - 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
-
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน